Thursday, September 22, 2011

आबा - गण्या, अरे एवढी हौसेने भिकबाळी करून घेतली आहेस तर मग ती घालत का नाहीस ?
गण्या - मी ती घरी भिंतीवर टांगून ठेवली आहे.
आबा - का ?
गण्या - आमच्या घरी भिंतीलासुद्धा कान आहेत. त्यांना उगीच वाईट वाटायला नको.

No comments:

Post a Comment